ระบบทะเบียนแบบแปลน 61

วิธีการสมัครขอใช้ระบบทะเบียนแบบแปลน 61

หากพบปัญหาการเข้าใช้งาน กรุณาติดต่องานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองแบบแผน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


 © 2017 Design and Construction Division.- All rights reserved.